top of page

O članstvu

Članstvo v Društvu WDS je prostovoljno. Članstvo je lahko redno, pridruženo in častno. Član je lahko vsaka fizična ali  pravna oseba.

Redni član/ica Društva WDS je lahko strokovnjak ali oseba, državljan Republike Slovenije, pravne osebe ali tuji državljan, ki se zanima, dela, izobražuje ali raziskuje na področju statusa žensk v družbi, posebej na področju zobozdravstvene dejavnosti.

Vsak redni član Društva WDS ima  vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Statuta društva, plačuje članarino in ima glasovalno pravico.

Pridruženi član/ica je lahko vsak polnoleten, poslovno sposoben državljan Republike Slovenije, tujec ali pravna oseba, ki sprejema določila Statuta Društva WDS in podpira cilje in delo društva. Pridruženi član Društva WDS plačuje članarino, nima pa glasovalne pravice.

Častni član je lahko posameznik/ca, ki je s svojim delovanjem bistveno prispeval/la k ugledu in poslanstvu društva in njegovim ciljem. Izvoli ga skupščina Društva WDS. Častni član ne plačuje članarino in nima glasovalne pravice.

Postopek včlanitve

bottom of page